Pazartesi , Mart 25 2019
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / İthalat sözleşmesi hakkında bilgi verir misiniz?

İthalat sözleşmesi hakkında bilgi verir misiniz?

Sponsorlu Bağlantılar

İthalat sözleşmesi hakkında bilgi verir misiniz?
Nasıl İthalatçı Olunur ?

Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi, tacir ve tüzel kişi ile, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ve ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler. Buna ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca belirleniyor.

Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında, ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde, müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında, vergi numarasına sahip olma şartı aranmıyor. Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbest.

İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabiliyor.

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar (Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla).

Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.

İthal edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Kesin İthal Başvurularında İstenilen Belgeler Neler?
Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılıyor.

Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları,
Biri asıl iki nüsha proforma fatura,(bedel transferi yapılacak ise)
Malların yurda giriş şeklini de belirtir ilgili Gümrük İdaresinden alınacak gümrük beyannamesi ve eki fatura fotokopileri.
Kiralama yoluyla geçici olarak ithal edilen mallara ilişkin başvurularda, kiralama sözleşmesi,
Kullanılmış mallara ait kesin ithal taleplerinde malların ekonomik ömrünü tevsik eden Ticaret ve Sanayi Odaları veya Yüksek Öğretim Kurumlarından alınacak ekspertiz raporu, ile birlikte Müsteşarlığa yapılıyor.

Müsteşarlık uygun gördüğü başvuruları, ilgili kuruluşlara ve gümrük idaresine bildiriyor.

NOT: Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kullandığı makine ve teçhizatların kesin ithal talepleri, Müsteşarlık Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’ne yapılıyor.

Kiralama Yoluyla Yapılacak İthal Taleplerinde..
Başvuru mercii: Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Finansal kiralamaya ilişkin başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı’na (Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü) yapılır.

İthalatı Yasak Mallar Var Mı?
Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuatlar gereği aşağıdaki malların ithalatı yasaktır.

Esrar ve müstahzar afyon,

İpek böceği tohumu,

Zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman ot, tabi gübre,

Oyun alet ve makinaları,

Yasalara aykırı olarak bir fabrika veya ticaret markasını veyahut ticaret ünvanını taşıyan ürünler,

Sahte etiket ve ambalaj maddesi,

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat ../15 sayılı Tebliğ eki II sayılı listede yer verilen boyar maddeler,

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan Standardizasyon ../3 Tebliğde belirtilen atık maddeler.

İthali Belli Kurum Ve Kuruluşlara Bırakılan Maddeler Nelerdir?
Yürürlükteki mevzuat gereği aşağıda sıralanan malların ithalatı ilgili kurum ve kuruluşlara bırakılmıştır.

Kına, kına kabukları, potasyum iyodür, kına, kına alkoloidleri ve bunların türevleri,
Kızılay Genel Müdürlüğü’ne

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununda yer verilen alkollü müstahzarlar,
Tekel Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne

İçki imalinde kullanılan alkollü birleşik müstahzarlar,
Tekel Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bu kuruluş tarafından inhisar kapsamında olmadığına karar verilmesi durumunda meşrubat sanayine dahil kuruluşlar’a

Zehirli gazlar,
Milli Savunma, Sağlık , Tarım ve Köyişleri, Orman, Maliye, İçişleri Bakanlıkları veya Gümrük Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlar tarafından

İşlenmemiş Maden,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları’na

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri , tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaraillolar ve sigaralar, diğer mamül tütün ve mamül tütün yerine geçen maddeler, “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve salçaları,
İmalatçılar (İthal taleplerinde Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgilendirildiği Bakanlıktan, tütün ve tütün mamülleri üretmek üzere fabrika açma ve işletme izni alındığına dair belge aranacaktır.)

Yanlız çek kağıtları,
Bankalar’a

Harp Silahları(revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç), 93.01. pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar, 93.01 pozizyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar, Harp silahlarına ait olanlar,
Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği veya bu kuruşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlar’a
bırakılmıştır.

İthalinde İzin Alınması Gereken Maddeler Nelerdir?
İthalat rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde, uygulanacak prosedür ve ilgili kurumlardan alınması gereken izinler Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl tebliğ edilmektedir. İthalat tebliğleri kapsamında izin alınması gereken mallar ve ilgili kurumların bilgileri aşağıda sıralanmıştır,

Tütün tohumu ve fidesi;
Tekel Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ilgilendirdiği Bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ortak izni aranır,

Av ve taş barutları, lağım patlatmakta kullanılan patlayıcı maddeler ve bunların fitil, kapsül, ateşleme aletleri ile malzemeleri, nişan tüfek ve tabanca fişekleri, şenlik fişekleri, havai fişekler, maytaplar ve benzerleri, dolu veya boş av fişekleri ile bunların hazırlanmasında kullanılan tapa, kapsül gibi av malzemesi, av saçması ve av kurşunları, potas gühercileri, yivsiz av tüfekleri, hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz nişan tüfek ve tabancaları ve bunların parçaları;
İthal taleplerinde İçişleri Bakanlığı’nın uygunluk yazısı veya belgesi aranır,

Ölçü ve ölçü aletleri;
Fiili ithali gümrük izni ile yapılır,

Sinema, video ve müzik eserleri;
Kültür Bakanlığınca oluşturulacak Denetleme Kurulunun uygunluk yazısı aranır,

Kuran’ı Kerimler;
Diyanet İşleri Başkanlığının izni aranır,

Metal Paralar;
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün ön izin belgesi aranır,

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham), motor benzini, uçak benzini, nafta, gazyağı, jet yakıtı, motorin, hafif fuel oil, ağır fuel oil, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG);
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ithal belgesi aranır,

Diğer üzüm şıraları, saf ve saf olmayan (teknik) metil alkol, takdir aletleri;
Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün onay belgesi aranır,

Taksimetreler, elektronik, elektromekanik takograflar;
İthal taleplerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni aranır,

Sponsorlu Bağlantılar

Orijinal gravürler, estamplar ve litografyalar, heykel veta yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun) Türkiye’de tedavülde bulunmayan veya tedavüle çıkarılacak olmayan, iptal edilmiş veya edilmemiş posta pulları, damga ve harç pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri, eskiliği yüzyılı aşan antika eşya;
İthal talebinde Kültür Bakanlığının ön izni aranılır,
Tütün yapraklarının damarlarını ayıklayan ve bu yaprakları kıyan makineler, sigara ve sigara imal eden makinelere (tamamlayıcı olarak paketleme tertibatlı olsun olmasın), sigara filtresi takma makine ve cihazları bu makinelerin aksam ve parçaları;
Tekel Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgilendirildiği Bakanlığın uygunluk yazısı veya belgesi aranır,
Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazlar (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……./3 sayılı Tebliğ eki listede belirtilen maddeler);
İthal talebinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı aranır,
Bazı Haberleşme Cihazları (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/4 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
İthal talebinde Ulaştırma Bakanlığınca veya bu Bakanlıkça görevlendirilecek kuruluş tarafından düzenlenecek onay belgesi aranır,
Haritalar ve Benzeri Dokümanın (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/5 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
İthal taleplerinde Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığının uygunluk yazısı aranır,
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/6 sayılı Tebliğ eki listede yer verilen maddeler);
İthal taleplerinde Sanayi Bakanlığınca verilmiş Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi aranır,
Karayolu Taşıt Araçlarının (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/7 sayılı Tebliğ eki listede belirtilen maddeler);
İthal taleplerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiş proforma fatura aranır. Bu maddeler gümrüğün denetimi altında yerlere getirildikten sonra, anılan Bakanlık yetkililerince kontrol edilecek ve uygun bulunması halinde İthal Araç Karayolu Uygunluk Belgesi düzenlenir,
Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/8 sayılı Tebliğde yer alan maddeler);
İthal taleplerinde Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranır,
Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddeler;
İthal taleplerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı izin yazısı aranır,
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/10 sayılı Tebliğ kapsamındaki maddeler (yalnız çek kağıtları hariç);
T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Uygunluk yazısı aranır,
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/11 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
İthal taleplerinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranır,
Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/12 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
İthal taleplerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün uygunluk belgesi aranır,
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayınlanan İthalat: ……/14 sayılı Tebliğ eki listede yer alan maddeler);
Söz konusu Tebliğde yer alan maddelerin belirtilen durumlara göre ithal veya yasaklık halleri Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından değerlendirilmektedir,
İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/13 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan maddeler);
İthal taleplerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün uygunluk belgesi aranır,
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddeler(Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/17 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan maddeler)
İthal taleplerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı izni aranır,
Gübre (Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan İthalat: ……/16 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan maddeler);
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygunluk yazısı aranır,
Ayrıca, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon tebliğleri eki listelerde yer verilen maddeler,
ilgili kurumlardan alınan izin yazıları beraberinde ithal edilebilir.

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Veritabanına bağlantı sağlanamadı