Pazartesi , Mart 25 2019
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Türk Milli Eğitimi gelişmelere açık mıdır?

Türk Milli Eğitimi gelişmelere açık mıdır?

Sponsorlu Bağlantılar

Türk Milli Eğitimi gelişmelere açık mıdır?
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2’nci maddesinde Türk Milli Eğitiminin Genel Amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak ;
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

Ayrıca;

Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine de uygun olarak;
1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

PROGRAMIN YAKLAŞIMI

Eğitimi geliştirmeye yönelik çalışmalar, gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere, her toplumun gündeminde olagelmiştir. Eğitim; hızla değişen toplumsal değerlerden, gelişen teknoloji ve bilim dünyasından doğrudan etkilenmektedir. Aynı zamanda eğitim, tüm bu değişimlere ve gelişmelere yön verme gücüne de sahiptir. Çünkü bir yandan bu gelişmelere bilgi bakımından kaynak sağlarken diğer yandan da insan kaynağını eğitmektedir.

21. yüzyılın eşiğinde günümüzün hızlı gelişmeler karşısında eğitim sistemimizden beklentiler artmaktadır. Okullarımızdan, öğretim hizmetlerinin yanı sıra öğrencilerini, onların “bireysel farklılıklarına özen göstererek; kendini tanıyan ve geliştirebilen bireyler” olarak yetiştirmeleri de beklenmektedir. Buna yönelik çalışmalar okullarımızda rehber öğretmenler (psikolojik danışmanlar) tarafından yürütülmekle birlikte, öğretmenlerin de öğrencileriyle birliktelikleri kapsamında rehberlik anlayışına uygun davranışlar geliştirebilmeleri modern eğitimin bir gereğidir.

Rehberlik hizmetlerinin amacı bizzat bireye dönüktür. Birey ifadesi de eğitimde “öğrenciyi” işaret eder. Çağdaş eğitim anlayışı, geleneksel eğitim anlayışından farklı olarak hem rehberlik alanında hem de eğitimin diğer alanlarında, 21. yüzyıla giren öğrencinin ve öğretmenin, eğitimde değişen rollerine dikkat çekmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yeni anlayış geleneksel eğitimdeki gibi öğrenciyi eğitim-öğretim sürecinde, belli bir biçime veya duruma sokulacak edilgen bir unsur, “araç” olarak görmez. Öğrenci, sürecin etken bir öznesi ve temel kaynaklarından biridir. Öğrenci, buna göre topluma ve çevresine “edilgen bir uyarlık” değil, “etken bir uyum” göstermek durumundadır.

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Veritabanına bağlantı sağlanamadı