Pazartesi , Mart 25 2019
Son Haberler
Anasayfa / Soru Cevap / Türkiye’deki 1930’lu yılların sosyal sınıfları nelerdir?

Türkiye’deki 1930’lu yılların sosyal sınıfları nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’deki 1930’lu yılların sosyal sınıfları nelerdir?
Günümüz Türkiye’sinin toplumsal ve ekonomik yapısınıanlayabilmek için 1923’lerden gü-
nümüze kadar uygulanmakta olan ekonomi politikalarınıve bunun toplumsal yaşama yansı-
malarını çok iyi bilmek gerekmektedir. 1923-1950 yılları arasındaki tek pari dönemi üniter
bir devlet yapısının inşası ve ulusal bir girişimci sınıfın yaratılması sürecini ifade etmekte-
dir. 1950’li yıllar ile birlikte Türkiye önemli bir dönemece girmiştir.

Bir taraftan çok partili hayatın getirdiği çeşitlilik, diğer taraftan uygulanmaya çalışılan liberal ekonomik politikalar ve batıdünyasıile bütünleşme çabalarıTürkiye’nin günümüze kadar ki gelişim dinamiklerini derinden etkilemiştir. Yine 1950’li yıllar tarımda makinalaşmanın ve tarımsal üretimin
büyük bir gelişme gösterdiği yıllar olmuştur. Kırdan kente göç ve gecekondulaşma olgusu
Türkiye’nin 1950’li yıllar ile tanışmaya başladığı önemli toplumsal gelişmelerdir.
1960’lıve 1970’li yıllar Türkiye’nin ağır sanayi hamlesini gerçekleştirebilmesi için ithal ika-
meci sanayileşme politikalarını uygulamaya koyduğu yıllar olmuştur. Bu yıllarda yerli sa-
nayi dış rekabetten önemli ölçüde korunmuş, daha önce yurt dışından ithal edilen tüketim
malları yerli sanayiciler tarafından üretilmeye başlanmış, devlet planlı ekonomik kalkınma
modelini benimsemiş ve sanayi sektörünün ekonomideki payı giderek artmaya başlamıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Yine bu dönem işçi sınıfının önemli bir toplumsal kesim olarak ortaya çıktığıyıllar olmuştur.
1950’lerden başlayan kırdan kente doğru göç dalgası 1960-1970’li yıllarda hızını kesmemiş
ve gecekondular kente göç eden nüfusun barındığı mekanlar haline gelmiştir.
1980 yılı ve sonrasındaki gelişmeler 1923’den günümüze kadar yaşanan dönüşümlerin
(1950 yılındaki dönüşümde olduğu gibi) en kapsamlıolanlarından biridir. Bu dönemde Tür-
kiye ekonomisi dış pazara açılmaya başlanmış, ihracat teşvik edilmiş, sendikaların gücü za-
yıflatılmış ve çalışan kesimin milli gelirden aldığı pay düşmeye başlamıştır. 1980’li ve
1990’lıyıllar ile birlikte liberal ekonomik politikalar uygulanmışve bu çerçevede özelleştirme
tüm hükümetlerin en önemli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Bu dönemde tüketim hem
hızla artmış ve hemde çeşitlenmeye başlamıştır. 1980 sonrasında kırdan kentte doğru olan
göç devam etmişancak gecekondulaşma sürecinde bir formalleşme ve yasallaşma yaşanmaya
başlanmıştır.

Hakkında Serkan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top
Veritabanına bağlantı sağlanamadı