A ve B tipi yatırım fon ve ortaklıklarının haftalık getirilerine nasıl ulaşabilirim?

A ve B tipi yatırım fon ve ortaklıklarının haftalık getirilerine nasıl ulaşabilirim?
YATIRIM ORTAKLIĞINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER NEREDEN ELDE EDİLİR?

Yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin halka arzı sırasında ve sonrasında yatırımcılar ihtiyaç duydukları bilgileri aşağıdaki belgelerden elde edebilir:

Esas Sözleşme
Yatırım ortaklığının kuruluşuna ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde düzenlenen ve şirketin ticaret unvanı, amacı ve faaliyet konusu, süresi, yetkili organları vb. konuları içeren bir belgedir. Şirket, esas sözleşmenin tescili ile tüzel kişilik kazanır.

İzahname
Halka arzda yatırım ortaklığının hisse senetlerini satınalmak suretiyle şirkete ortak olacak yatırımcılara şirketin amacı, süresi, ticaret unvanı, tescil tarihi ve numarası, halka arzedilecek hisse senetlerinin tutarı ve oranı, şirketin faaliyet ve yatırımları, şirketin finansal tabloları, imtiyazlı paylar vb. konularda bilgi vermeyi amaçlayan bir kamuyu aydınlatma aracıdır.

Sirküler
Yatırım ortaklığı hisse senetlerini satınalmak suretiyle şirkete ortak olacak yatırımcıların halka arza çağrılması amacıyla yayınlanan bir duyurudur. Bu duyuruda izahnamenin ilan edildiği gazetelerin numara ve tarihlerinin gösterilmesi gereklidir.
Aylık Portföy Tabloları

Yatırım ortaklıkları, aylık dönemler itibariyle portföylerindeki varlıklara ilişkin olarak, Kurul standartlarına uygun şekilde aylık portföy tabloları düzenlemek ve ay sonunu takip eden altı işgünü içerisinde Kurul’a ve ortaklık hisse senetlerinin işlem gördüğü Borsa’ya göndermek zorundadırlar. Yatırımcılar, bu tablolar aracılığıyla, yatırım yaptıkları yatırım ortaklıklarının portföy yapısı ve portföydeki varlıkların değeri hakkında bilgi edinebilirler.

YATIRIM ORTAKLIKLARINA AİT FİNANSAL BİLGİLER NASIL ELDE EDİLİR?

Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar, dolayısıyla yatırım ortaklıkları , finansal tablolarını 3 aylık dönemler itibariyle hazırlamak ve hesap döneminin bitimini izleyen 10 hafta içerisinde hazırladıkları ayrıntılı bilanço ve gelir tabloları ile bağımsız denetim raporunu Kurul’a ve borsa bülteninde yayımlanmak üzere ilgili borsaya göndermekle yükümlüdür. Y atırım ortaklıkları nın muhasebe işlemlerinde ve mali tablolarının hazırlanmasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ‘nın standart mali tablo ve raporlar ile ilgili muhasebe standartlarını düzenleyen tebliğlerine uyulur.
Y atırım ortaklıkları mali tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlatmak zorundadır. Bu ilan zorunluluğuna ek olarak, ülke çapında dağıtımı yapılan herhangi bir gazetede ve merkezlerinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı iki mahalli gazeteden birinde sözkonusu mali tabloların yıllık olağan genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde ilan edilmesi gereklidir.

YATIRIM ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINDA MIDIR?

Hisse senetlerinin halka arz edildiği hesap dönemi itibariyle yatırım ortaklığı, sürekli bağımsız denetime tabidir. Bunun sonucu olarak şirketin finansal tabloları Kurul tarafından listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6. ve 12. ay sonları itibariyle denetlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu