Anayasanın Değiştirilmesi ve Halk Oylamasına Katılma

Anayasanın Değiştirilmesi ve Halk Oylamasına Katılma

– Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi  üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir.
– Anayasanın değiştirilmesi  hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür.
– Değiştirme  teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.
– Cumhurbaşkanı   Anayasa    değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha  görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir.


– Meclis, geri  gönderilen Kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.
– Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az  oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki  Kanun, Cumhurbaşkanı  tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır.
– Doğrudan veya  Cumhurbaşkanının  iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen   Anayasa  değişikliğine   ilişkin   kanun  veya gerekli   görülen  maddeleri Cumhurbaşkanı tarafın-dan halkoyuna sunulabilir.
– Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmî Gazetede yayımlanır.
– Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında  kullanılan  geçerli  oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu