Anonim Şirket Nedir?

Anonim Şirket Nedir?

Bir ünvana sahip, en az 5 ortakça, ana sözleşmesinde yazılı konulardafaaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan ve esas sermayesi muayyen (belli) paylara bölünmüş olan sermaye şirketleridir. Ssermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.

Anonim Şirketlerin Özellikleri

Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.

Sermayesi en az 50.000 TL’dir (19/01/2002 BKK_2001/3500) (TTK.md.332)

Kurulacak şirketin ünvanında “Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli” kelimelerinin kullanılabilmesi için, Bakanlar Kurulu Kararı alınmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde:

Tamamı yerli sermaye olup, en az 1 milyon TL.’si olması veya yatırım hacmi tutarının 5 milyon TL. olması,

Sermayesinin tamamı veya bir bölümü yabancı ortağa ait olması halinde ise yabancı ortağın başka ülkelerde de o ülkenin ismiyle anılan şirketlerinin bulunması ve kurulacak şirketin sermayesinin en az 1 milyon TL. olması veya 5 milyon TL. yatırım hacminin bulunması ve ülkemize yeni teknoloji ve bilgi getirmesi şartları aranmaktadır.

En az 3 kişiden oluşan yönetim kurulu vardır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle seçilirler. (TTK.md.312 – 314)

Anonim şirketler kanunlarda yazılı ticari defterlerin dışında; Ortaklar Pay defteri, Toplantı ve müzakere defteri, İdare meclisi kararlar defteri tutmak zorundadırlar. (TTK. md.325 – 326) Tahvil çıkarıldığı takdirde şirketçe nama yazılı tahvillerin kaydına mahsus bir defter tutulur (Tahvil Defteri TTK.md.428)

En az bir kişiden oluşan denetim (murakıp) kurulu vardır. Murakıplar, pay sahibi olan ve olmayanlar arasından seçilebilir. (beşten fazla olmamak üzere TTK.md.347)

Her yıl genel kurul yapma zorunluluğu vardır. Normal genel kurul her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa olur. (TTK.md.364)

Hisse senedi çıkartabilirler. Hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.(TTK.md.409)

Tahvil çıkartabilirler. Anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine (tahvil) denir. (TTK.md.420)

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

  1. Doldurulmuş ve şirketi temsile yetkili kişice imzalanmış bu Tebliği 4 numaralı ekinde belirlenen şirket kuruluş bildirim dilekçesi ve formu
  2. Biri asıl olmak üzere noterce onaylanmış üç nüsha ana sözleşme,
  3. Temsile yetkili olanların şirket ünvanıyla noterce düzenlenmiş imza beyannamesi
  4. Ticaret sicili Tüzünüğünün 29 uncu maddesine göre düzenlenen taahhütname
  5. Şirket sermayesinin binde biri tutarında tüketici fonu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu
  6. Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirlenen anonim şirketlerin Bakanlıkça verilen kuruluş izin yazısının aslı,
  7. Şirket kurucusu: gerçek şahısların nüfus cüzdanı suretiyle ikâmetgah ilmühaberleri,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu