Bakanlar Kurulu Nedir, Görevleri Nelerdir?

Bakanlar Kurulu Nedir, Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Bakanlar Kurulu veya kabine, demokratik devletlerde Başbakan’ın başkanlık ettiği ve tüm bakanların biraraya gelip kararlar aldığı kuruldur. Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren işlerden ve emri altında çalışanların yerine getirdikleri iş ve eylemlerden sorumludur. Bakanlar kurulu kararlarını oy birliğiyle alır. Bakan’ın anayasaya göre milletvekili olma zorunluluğu kesinlikle yoktur.

Bakanlar Kurulu toplu halde 4 Ocak 1961 tarihinde istifa etmiş ve Bakanlar Kurulu tarihinde bir ilke imza atmışlardır. (Vural Egemen SARIGÖZ)

Bakanlar Kurulu’nda soru,gensoru,genel görüşme,meclis araştırması ve meclis soruşturması gibi siyasi denetleme yolları kullanılır.

– Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur.
– Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Bü-yük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
– Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya  milletvekili  seçilme  yeterliğine sahip olanlar  arasından  Başbakanca  seçilir  ve Cumhurbaşkanınca   atanır ;  gerektiğinde Başbakanın  önerisi  üzerine   Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.

Güvenoyu
– Güven  istemi,  ancak   üye   tamsayısının   salt
– çoğunluğuyla reddedilebilir.
– Görev ve siyasî sorumluluk
– Başbakan, Bakanlar  Kurulunun başkanı ola-rak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel  siyasetinin  yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu  siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.
– Her  bakan, Başbakana  karşı  sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin    eylem   ve  işlemlerinden  de sorumludur.
– Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara  uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.
– Bakanlar  Kurulu  üyelerinden milletvekili ol-mayanlar; 81 inci  maddede  yazılı  şekilde Millet Meclisi  önünde  andiçerler ve bakan sıfatını taşıdıkları  sürece  milletvekillerinin tabi  oldukları kayıt  ve  şartlara  uyarlar ve yasama dokunulmazlığına sahip bulunurlar.

Bakanlıkların kurulması ve bakanlar
– Bakanlıkların  kurulması,  kaldırılması,  görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir.
– Açık  olan  bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir bakan birden fazlasına vekillik edemez.
– TBMM kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer.  Başbakanın  Yüce  Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.
– Herhangi  bir  sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu