Cumhurbaşkanının Seçimi, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının Seçimi, Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının Seçimi ; Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu  alan  aday  Cumhurbaşkanı  seçil-miş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan  iki  aday katılır ve geçerli oyların çoğunlu-ğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

– İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin  ölümü  veya  seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde;  ikinci  oylama,   boşalan  adaylığın  birinci oylamadaki  sıraya  göre  ikame  edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır.Aday,geçer li oyların çoğunluğunu aldığı  takdirde  Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

Cumhurbaşkanının Görev ve yetkileri
– Cumhurbaşkanı   Devletin   başıdır.  Bu   sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının   düzenli   ve   uyumlu  çalışmasını gözetir.

a) Cumhurbaşkanının Yasama ile ilgili olan görevleri :
– Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,
– Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
– Kanunları yayımlamak,
– Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
– Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
– Kanunların, kanun  hükmündeki  kararname-lerin, Türkiye  Büyük  Millet Meclisi İçtüzüğü-nün, tümünün veya belirli hükümlerinin Ana-yasaya şekil  veya  esas  bakımından aykırı oldukları  gerekçesi ile  Anayasa  Mahkeme-sinde iptal davası açmak,
– Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Cumhurbaşkanının Yürütme alanına ilişkin görevleri :
– Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
– Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
– Gerekli  gördüğü  hallerde  Bakanlar Kuruluna başkanlık    etmek   veya  Bakanlar   Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
– Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek,Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
– Milletlerarası   andlaşmaları   onaylamak   ve yayımlamak,
– Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek,
– Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
– Genelkurmay Başkanını atamak,
– Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
– Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
– Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
– Kararnameleri imzalamak,
– Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
– Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
– Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,
– Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
– Üniversite rektörlerini seçmek,

c) Cumhurbaşkanının Yargı ile ilgili olan görevleri :
– Anayasa   Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin  dörtte birini, Yargıtay Cumhuri-yet  Başsavcısı  ve Yargıtay   Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyele-rini seçmek.
– Cumhurbaşkanı  , ayrıca   Anayasada   ve kanunlarda verilen seçme ve atama görev-leri  ile  diğer   görevleri   yerine  getirir  ve yetkileri kullanır.
Sorumluluk ve sorumsuzluk hali
Cumhurbaşkanının,  Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmak-sızın  tek  başına  yapabileceği  belirtilen  işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakan-larca imzalanır;  bu kararlardan  Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.
Cumhurbaşkanının  resen  imzaladığı  kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı,Türkiye Büyük  Millet  Meclisi  üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.
– Cumhurbaşkanına vekillik etme
– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cum-hurbaşkanlığına vekillik eder  ve Cumhurbaş-kanına ait yetkileri kullanır.
– Devlet Denetleme Kurulu
– Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı  dışındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu