Hulusi mahlası nedir?

Hulusi mahlası nedir?
Mahlas, Türk halk edebiyatında, şairlerin asıl adlarının yerine kullandıkları takma ada denir. Halk edebiyatında çok geçerli ve önemli bir gelenektir. Aşıkların çoğunun asıl ismi unutulmuş, mahlasları isim olarak kullanılır olmuştur. Örneğin: Aşık Ruhani’nin asıl adı Mustafa, Dadaloğlu’nun asıl adı Veli, Gevheri’nin ki Mehmet’dir.

hulusi hakkında ise bulduğum tek bilgi aşağıdadır..
Yâ Hû

Yine büzdü felek bir tılsım-ı cânî bu esnâda
Tarîk-i Kãdirî’nin sâliki sûretde mânâda

Hulûsî mahlas alıp hulûs ile çalışdı hem
Hele Derviş Emin buldu Hakîkat sırrın esmâda

İmâmeyn aşkına cânın fedâ kıldı Muharremde
Şehîdler ile haşreyle ilâhî rûz-i ferdâda

Gelip bir kimse Şemsî’ye dedi mevti içün târîh
Makãmı cennetü’l-me’vâ ola çün dâr-ı ukbâda

30
Allah Hayy kable külli hayy

Kutbü’l-Ârifîn
Şeyh Mustafa Âhî
Hazretleri’nin bendelerinden
Şeyh Mehmed Râşid el-Kãdirî rûh-i
şerîfiyçün el-Fâtiha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu