Olağanüstü Yönetim Usulleri Nelerdir?

Olağanüstü Yönetim Usulleri Nelerdir?

– Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı
– Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

2. Şiddet  olaylarının  yaygınlaşması  ve   kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı
– Anayasa ile  kurulan  hür  demokrasi  düzenini veya temel hak  ve  hürriyetleri  ortadan kaldır-maya  yönelik  yaygın  şiddet hareketlerine ait ciddî  belirtilerin  ortaya  çıkması   veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin  ciddî  şekil-de    bozulması   hallerinde,   Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik   Kurulunun da   görüşünü   aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

Olağanüstü yönetim usulleri – Olağanüstü haller

Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme
– Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarın-ca olağanüstü  hal ilânına karar verilmesi du-rumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımla-nır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal   toplantıya  çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir,Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her  defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
– Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı-nın başkanlığında  toplanan Bakanlar Kuru-lu, olağanüstü  halin  gerekli kıldığı konular-da, kanun  hükmünde kararnameler çıkara-bilir.
– Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımla-nır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi-nin  onayına  sunulur; bunların  Meclisce  o-naylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali
– Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır-maya  yönelen  ve olağanüstü hal ilânını ge-rektiren  hallerden  daha  vahim şiddet hare-ketlerinin  yaygınlaşması  veya   savaş  hali, savaşı gerektirecek bir durumun  başgöster-mesi, ayaklanma  olması  veya   vatan veya Cumhuriyete   karşı  kuvvetli ve  eylemli  bir kalkışmanın  veya  ülkenin  ve milletin bölün-mezliğini  içten  veya  dıştan  tehlikeye düşü-ren şiddet  hareketlerinin  yaygınlaşması  se-bepleriyle,
– Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilân edebilir. Bu karar, derhal Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi kaldırabilir.
– Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkan-lığında   toplanan   Bakanlar    Kurulu   sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda  kanun  hükmünde kararname çıkarabilir.
– Sıkıyönetimin  her  defasında  dört  ayı  aşmamak üzere uzatılması, Türkiye  Büyük  Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş  hallerinde  bu  dört aylık süre aranmaz.
– Sıkıyönetim  komutanları   Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu