Sıcaklık farkından ötürü bir cismin aldığı veya verdiği enerjiye ne denir?

Termodinamik, Yunanca’da ısı manasına gelen Thermo-Termo ile 19.yüzyılın ortalarına doğru enerji ve kuvvet uygulanmış cisimlerin etüdü manasına gelen,bugün de kuvvet uygulanmış cisimlerin etüdü olarak kullanılan Dynamic-Dinamik isimlerin birleştirilmesinden meydana gelmektedir.Buna göre Termodinamik,fiziğin ısı ile enerji arasındaki bağıntılarını inceleyen ve enerjinin şekil değiştirmesi ile uğraşan kolu olarak tanımlanır.Termodina mikte bir maddeye iş veya ısı uyguladığımız zaman maddenin hal değiştirmesi için,maddeye ne kadarlık iş veya ısı verilmesi veya çıkarılması gerektiği hesaplanır.Termodina mikte diğer bir hedef de ısının işe çevrilmesi metotları ve soğuk bir kaynaktan sıcak bir kaynağa ısı nakletmek için ne kadarlık bir iş verilmesi gerektiğini tespit etmektir.
Enerji alış-verişi sonunda değişikliğe uğrayan maddelerin fiziksel özelliklerinin incelenmesi de Termodinamiğin konusu içine girmektedir.Bu bakımdan Termodinamik,
Teknik gelişmelerde problemlerin çözümünde ana kanunları ve diğer taraftan fiziğin geçerli kanunları ile tekniğin temel bir koludur.
Buhar ve Gaz Türbinleri,Benzin ve Diesel Motorları,Soğutma Makineleri gibi tüm termik makinelerin çalışma prensiplerinin incelenmesi,Termodin amiğin konuları içine girer.
Burada özellikle,bir denge durumundan diğer bir denge durumuna geçişteki enerji değişimleri ve denge durumundaki madde özellikleri araştırılmaktadır.Bö ylece mesela verilen bir reaksiyonun istenilen yönde gerçekleşip,gerçekle şmeyeceği ve hangi şartlarda gerçekleşeceği önceden söylenebilir.Verilmi ş olan bir reaksiyon başlangıcında ve sıcaklığında elde edilebilecek olan maksimim ürün miktarı hesaplanır.Termodina mik,maddenin hal değişimi hakkında bize hiçbir bilgi vermez.Hal değişim zamanının hesaplanabilmesi için Termodinamik dışında Isı Transfer,Akışkanlar Mekaniği ve Kimyasal Kinetik konularında bilgi sahibi olunması gerekir.
Burada görüldüğü gibi Termodinamiğin konularını Enerji,Enerjinin şekil değiştirmesi ve kullanılması ile fiziksel ve kimyasal etkilerin cisimler üzerindeki özelliklerinde meydana getireceği değişikliklerin incelenip,araştırılm ası oluşturur.O halde Termodinamik,tabiat biliminin çok önemli bir bilim dalıdır ve fiziksel olayların enerji değişimini vermektedir.
Termodinamiğin denge durumu ile uğraşan kısmı,termostatik olarak adlandırılır.Sistemi n denge halleri tarif edilirken,bu denge halinin özelliklerinin verilmesi gerekir.Burada sistemi meydana getiren madde,sürekli bir atom olarak düşünülür.Atom ve moleküllerden meydana geldiği göz önüne alınmaz.
Maddenin çok sayıda moleküllerden meydana geldiği göz önüne alınarak,istatistik maddeler kullanılarak da inceleme yapmak mümkündür.Klasik Termodinamiğin tüm sonuçlarını istatistik mekanikten hareket ederek çıkarma imkanı vardır.Böylece mekaniğin kuvvet,yer,zaman kavramları ile Termodinamik sistemlerin iç enerji,sıcaklık,entr opi,özgül ısı gibi koordinatları arasında bağıntı kurulabilir.Bu da Klasik Termodinamiğin konusunu teşkil eder.
Termodinamik,deneyle rden elde edilen sonuçların genelleştirilmesi ile başlıca dört ana kanun üzerine kurulmuştur.Bu kanunlardan ikisi, 1.ve 2.Ana Kanunlar,doğrudan enerji ile ilgilidir.Diğer bir kanun, 0. ve 3.Ana Kanunlar,doğrudan enerji ile ilgili olmayıp,cisimlerin fiziksel özellikleri ile ilgilidir.
Termodinamik kanunlarını doğrudan matematik yolla ispat etmek mümkün olmamakla beraber,bu kanunlara dayanarak elde edilen sonuçlardan da ,kanunlara aykırı düşen bir olaya da rastlanmamıştır.Uygu lamada Termodinamiğin 1.ve2.Ana Kanunları,makine mühendislerine,enerj inin bir şekilden diğer bir şekle dönüşerek kullanılması ve bu arada ısının faydalı işe dönüştürülmesi yollarını gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu