Sigara içilmesi yasak yerler neresidir?

Sigara içilmesi yasak yerler neresidir?
Kapalı Mekanlarda Sigara İçilmesi Yasağı1996 yılında yürürlüğe giren ve çoğu kez duvarlarda gördüğümüz 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” ile 1- Sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerlerde 2- Kapalı spor salonlarında 3- Toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında

4- Kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda, tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaktır. Ancak, ilk üç yer hariç, beş kişiden fazla kişinin görev yaptığı kamu kurumlarında yasağa uyulmaması halinde öngörülen para cezaları çoğu kez hayata geçirilememiştir. Başta öğretmenler odaları olmak üzere beşten fazla kişinin görev aldığı kapalı mekanlarda bu durum oldukça rahatsız edici boyutlarda olup, bazı sigara tiryakilerinin gereken özeni göstermemesi nedeniyle de zaman zaman istenmeyen sorunlar da yaşanabilmektedir. Bu sorunların oluşmaması için öncelikle “kapalı mekanlardaki havanın herkesçe solunan ortak bir alan olduğu ve bu nedenle sigara içilmemesi” kültürel bilincinin yerleşmesi ve amerikan tarzı büro tiplerinde (Örneğin öğretmen odaları vb.) çalışmak zorunda kalan kamu görevlilerinden sigara içenler için ayrı sigara odalarının oluşturulması gerekmektedir.
22 Eylül 2003 00:25

Kapalı Mekanlarda Sigara İçilmesi Yasağı
1996 yılında yürürlüğe giren ve çoğu kez duvarlarda gördüğümüz 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” ile 1- Sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerlerde 2- Kapalı spor salonlarında 3- Toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında 4- Kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda, tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaktır. Ancak, ilk üç yer hariç, beş kişiden fazla kişinin görev yaptığı kamu kurumlarında yasağa uyulmaması halinde öngörülen para cezaları çoğu kez hayata geçirilememiştir. Başta öğretmenler odaları olmak üzere beşten fazla kişinin görev aldığı kapalı mekanlarda bu durum oldukça rahatsız edici boyutlarda olup, bazı sigara tiryakilerinin gereken özeni göstermemesi nedeniyle de zaman zaman istenmeyen sorunlar da yaşanabilmektedir. Bu sorunların oluşmaması için öncelikle “kapalı mekanlardaki havanın herkesçe solunan ortak bir alan olduğu ve bu nedenle sigara içilmemesi” kültürel bilincinin yerleşmesi ve amerikan tarzı büro tiplerinde (Örneğin öğretmen odaları vb.) çalışmak zorunda kalan kamu görevlilerinden sigara içenler için ayrı sigara odalarının oluşturulması gerekmektedir.

TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası : 4207
Kabul Tarihi : 7/11/1996
Yayımlandığı R.Gazete: Tarihi:26/11/1996 Sayı: 22829
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: Sayfa:

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, kişileri tütün ve tütün malullerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır.

Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler
Madde 2 – Sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında, kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaktır.

Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tahsis edilir. Tahsis edilen yerden, sigara içilmeyen mahallere duman gidişini engelleyecek, havalandırma, tecrit etme gibi tedbirler alınır.

Diğer yasaklar
Madde 3 – Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması veya bunların kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır.

Onsekiz yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri satışı yapılamaz.

Uyarılar
Madde 4 – Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasağı ve buna uymamanın sonuçlarını belirten uyarılar asgari on santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazılır. Bu uyarıların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya amiri durumundaki kişi veya kişiler sorumludur.

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamulleri paketinin üzerinde açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde, “Yasal uyarı: Sağlığa zararlıdır” ibaresi konulur. Bu ibareyi taşımayan tütün ve tütün mamulleri ithaledilemez ve satışa çıkarılamaz.

Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılan veya yolcu beraberinde yurda sokulan tütün ve tütün mamulleri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve özel televizyon kurumları ayda en az doksan dakika tütün ve tütün mamulleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır.
Yasağa uymayanlar hakkında işlem
Madde 5 – Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı ve yasağa ilişkin yazılı uyarıların bulunduğu yerlerde tütün ve tütün mamulleri içenlere, ilgili yerin yetkilisi veya amiri durumundaki kişi tarafından yazılı uyarı gösterilmek suretiyle yasağa uyması, aksi takdirde o yeri terk etmesi gerektiği bildirilir. Bu bildirime rağmen tütün ve tütün mamulleri içenler
genel zabıta marifetiyle o yerden uzaklaştırılır.

İdari para cezası
Madde 6 – Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki zorunluluğu yerine getirmeyen tütün veya tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında on milyon lira para cezası verilir.

Bu Kanunun 5 inci maddesine göre uyarıda bulunmayan tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında on milyon lira para cezası verilir. Uyarıya rağmen tütün veya tütün mamulü içen kişi hakkında da aynı ceza uygulanır.

Bu Kanuna göre sorumluluğu yerine getirmeyen memurlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Adli para cezası
Madde 7 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere on milyon liradan beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Tekerrür halinde bu cezanın yukarı haddine hükmolunur.

Para cezasına ilişkin hükümler
Madde 8 – 6 ncı maddede yazılı para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahallin en büyük mal memurluğunca tahsil edilir. İdari para cezalarına karşı yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin bir yıl süreyle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ayrı yer tahsisi, 3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılması gereken işler Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yerine getirilir.

Yürürlük
Madde 9 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu