Ülkemizdeki ormanların varlığı nedir?

Ülkemizdeki ormanların varlığı nedir?
ORMANLARIMIZIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:
1- GİRİŞ:
Birleşmiş Milletler 1972 yılında 21 Martı “ORMANCILIK GÜNÜ” ilan etti. Uluslararası bir toplantıda 17 Haziran “Dünya Çölleşme Günü” kabul edildi.Memleketimizde 5 Haziran “ÇEVRE GÜNÜ” kabul edildi.
Türkiye’de toplam 9. 000’nin üzerinde bitki türü vardır. Bitki türü yönünden Avrupa,Kuzey Afrika,Ortadoğu ve Asya ülkelerinden en zengin olanı Türkiye.


2- ORMANIN ÖNEMİ:
A- ORMANIN SAĞLIK YÖNÜNDEN ÖNEMİ:
Orman, canlı yaşamın sağlık sigortası olarak kabul ediliyor.Ormanı “Doğanın Anayasası” olarak tanımlayan orman mühendisleri vardır.Bilim adamlarının belirttiklerine göre ,20 metre uzunluğundaki bir ağaç,her gün ortalama 50 ile 74 kişinin tükettiği oksijeni üretiyor.Ağaçların cinslerine göre oksijen üretimleri de farklıdır.Örneğin yetişkin bir kayın ağacı yılda 4.6 ton oksijen üretiyor ve aynı zamanda 6.3 ton karbondioksiti emerek havayı temizliyor.Bu ağacın yoğun olarak yetiştirildiği yerlerde doğan çocuklarda Çocuk Felci Hastalığı görülmüyor.
Araştırmacıların yaptıkları bilimsel hesaplamalara göre,50 yaşındaki bir ağacın faydalarının maddi değeri aşağıda görüldüğü gibidir.
-Hava Kirliliğini Önleme : 64.750.-dolar.
-Nemi Dengeleme : 32.530.-dolar.
-Oksijen Üretimi : 32.240.-dolar.
-Toprağı Geliştirme : 32.240.-dolar
-Protein Üretimi : 2.250.- dolar.
-Doğayı Koruma, Erozyonu Önleme + : 32.240.-dolar.
Toplam 196.250.-dolar
B- ORMANIN EROZYONU ÖNLEME AÇISINDAN ÖNEMİ:
Türkiye’de her sene 500 milyon ton verimli topraklar sellerle denizlere,baraj ve göllere sürüklenerek yok oluyor. Erozyona uğrayan topraklar,barajlarımızın ekonomik ömürlerini 60 yıla indiriyor.Ormanların azalması,sel taşması,çığ gibi doğal felaketlere de sebep olmakla kalmıyor,atmosferde karbondioksit fazlalığına da neden oluyor.Sellerle sürüklenerek yok olan topraklarımızdaki tarım ürünü kayıpları trilyonlarla ifade ediliyor.Çevrecilik konusunda Türkiye AB ülkeleri ortalamasından 17 kat daha kötü durumdadır.
3- ORMANLARIMIZIN DÜNÜ:
Tarihi kaynaklar,Milattan Önce,Türkiye’nin bugün sahip olduğu toprakların % 72’sinin orman olduğunu gösteriyor.
Konya Ovasında kömür madeninde bulunan bir çam ağacı fosilinin,kutur yönünden rekor kalınlıkta olduğu kabul ediliyor.Bu ve benzeri kalıntılar eskiden Konya ovasının yağmur ormanları ile kaplı olduğunu gösteriyor.Bugün bu ovamızda tavşanların saklanabileceği bir çalı dahi bulunmuyor.Şuan Konya Ovasında tarım yapılmayan,orman dikimine uygun 1 milyon hektar arazi bulunuyor ve ağaçlandırılmasını bekliyor.
Yıldırım Beyazıt ile Aksak Timur arasında 1402 yılında yapılan Ankara Savaşında, Timur fillerini Çubuk Ovasında ormanda saklamıştır.Bugün Çubuk Ovasında kargaların bile konacağı bir tek meşe ağacı yoktur.
Evliye Çelebi, yazdığı seyahatnamesinde sincapların Van’dan toprağa basmadan İskenderun’a kadar gittiklerini yazıyor.
4-ORMANLARIMIZIN TÜKETİLMESİNE ETKİ EDEN UNSURLAR :
A-ORMANLARIMIZIZIN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK TÜKETİLMESİ:
1948 yılında ekilir araziler 15 milyon 408 bin hektar iken,2001 yılında bu miktar 26 milyon 355 bin hektara ulaşmıştır. Ekilir arazilerin artış oranı % 71’dir.Artırılan 10 milyon 947 bin hektar alanın tamamına yakını ormanların kesilmesi,yakılarak yok edilmesi sonucunda elde edilmiştir.
B-ORMANLARIMIZLA İLGİLİ YANLIŞ YASAL UYGULAMALAR :
Birinci dünya savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu’ndan yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetine 15 milyon altın sterlin tutarında borç kalmıştır.
Borçların ödenmesine kolaylık sağlanması için “verimli koru ormanlarının yerli ve yabancı firmalara kiralanarak işletilmesi” hususunda 1924 yılında bir yasa çıkarılmıştır. Yasanın uygulamaya konulmasından sonra verimli koru ormanlarımızın önemli bölümü kesilerek tüketilmiş ve yerlerine yeni fidanlar diktirilmemiştir.1937 yılında çıkarılan bir yasa ile hatalı uygulamadan vazgeçilmiştir.
C-ORMAN YANGINLARI :
Ormanlarımızı yok eden faktörlerin başında orman yangınları geliyor. İstatistiklere göre,cumhuriyetimizin kuruluşundan 1980 yılına kadar yanan toplam ormanlarımız,1980 yılından günümüze kadar yananlardan daha azdır.
Memleketimizde tutarlı bir orman politikası yoktur.Ormanlarımız polisiye tedbirlerle,orman köylülerine baskı yapılarak korunmak isteniyor.Bu yöntem tepki doğuruyor ve ormanların yakılmasına neden oluyor.1937 yılından 2006 yılına kadar toplam 79. 655 orman yangını olmuş,bu yangınlarda 1. 571. 078 hektar orman sahası yanmıştır.
Ülkemizde senede ortalama 1. 500 orman yangını oluyor ve her sene ortalama 13. 000 hektar alan yakılıyor.İstatistiklere göre orman yangınlarının sebepleri ve oranları aşağıda görüldüğü gibidir.
Orman Yangınlarının Sebepleri : Yüzde Oranı:
-Yıldırımadan Meydana Gelen 3
-Kasti Sebepten Meydana Gelen 12
-İhmal ve Dikkatsizlikten Meydana Gelen 38
-Bilinmeyen Sebepten Meydana gelen + 47
Toplam 100
Bilinmeyen sebeplerden meydana gelen % 47 oranındaki yangınların da kasti olarak yapıldığını düşünüyorum .
D-ORMAN İSTİHSALİ VE KAÇAK KESİMLER:
Türkiye’de yaklaşık 37.366 köy bulunuyor.Bu köylerin 20.750′ si orman köyü olup,buralarda 7.6 milyon insan yaşıyor.Toprak Tarım Reform Yasasına göre köylerde yaşayan her aile için 114 dekar ekilir arazi öngörüldüğü halde,orman köylerinde her aileye 27 dekar arazi düşüyor.
Resmi kayıtlara göre her sene koru ormanlarımızdan 11.282.421 metreküp,baltalık ormanlarımızdan 5.017.247 metreküp olmak üzere toplam 16.299.668 metreküp odun istihsal ediliyor.
Gelir düzeyleri çok düşük orman köylüleri kendi ihtiyaçları için ormanı kaçak olarak kestikleri gibi,ormanı bulunmayan Türkiye genelindeki 16.616 köylülerin odun ihtiyaçlarının bir kısmını da usulsüz yollardan karşılayarak gelir elde etmenin çarelerini arıyorlar.Kaçak kesimlerden elde edilen odunların yıllık toplamı 10 milyon metreküp seviyesindedir.Resmi ve kaçak kesimlerin yıllık toplamı ise 26.299.668 metreküp civarındadır.
5-ORMANLARIMIZIN BUGÜNÜ:
Resmi kayıtlara göre bugün orman varlığımız aşağıda görüldüğü gibidir.
DURUMU
NORMAL
BOZUK
TOPLAM
Hektar
%
Hektar
%
Hektar
%
Koru
8.940.215
42
6.499.380
31
15.439.595
73
Baltalık
1.681.006
8
4.068.146
19
5.749.152
27
Genel Toplam
10.621.22
50
10.567.526
50
21.188.747
100
Ormanlık alan miktarı,ülke genel toplam alanının % 27.2’si kadardır.Orman varlığımızın % 48.3’ü vasıflı durumdadır.
Çevre ve Orman Bakanlığı fidan üretimi yapılan 39 işletmesini özelleştirmiştir.Bakanlık, fidan üretimini il ve ilçe müdürlüklerinde yaptırıyor ve yıllık üretim yaklaşık 400 milyon adet seviyesindedir.Bu sayılardaki üretim ise ihtiyacı karşılamıyor.
Uzmanların belirttiklerine göre Türkiye’nin çölleşmekten kurtarılması için her sene 400 bin hektar alanın ağaçlandırılması ve ülke genelinde 60 milyar fidanın dikilmesi gerekiyor.Ormanlarımızın hiç yakılmadığını ve kaçak kesimlerin tamamen önlendiğini var saysak dahi,bugünkü politikalarla topraklarımızın ancak 150 yıl gibi uzun bir süre sonra ağaçlandırılabileceği hesap ediliyor.
6-ORMANLARIMIZIN GELECEĞİ:
Ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada ormanlar yok ediliyor.Çevrecilerin belirttiklerine göre sadece Kongo havzasında her gün 13 futbol sahası kadar alanın ormanı kesiliyor.Bu ölçülerdeki tüketimin insan eliyle telafisinin mümkün olmayacağı belirtiliyor.
Ormanların sorumsuzca tüketilmesi sonucunda küresel ısınma insanlığı tehdit ediyor.Bütün bu olumsuzluklara rağmen toplumumuzda çevrecilik bilinci gelişmektedir.Başta Tema Vakfı olmak üzere pek çok gönüllü kuruluşlar ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunuyorlar.
Çevre ve Orman Bakanlığı “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” başlattı.Hazırlanan plana göre 2008-2012 yıllarında 2 milyon 300 bin hektarlık alanın ağaçlandırılması öngörülüyor.Ağaçlandırılacak alanlar için harcanacak para 2.702.100.000.-YTL.olarak hesaplanmıştır.
Ağaçlandırma çalışmalarına Genel Müdürlüğümüz de önem vermekte ve katkıda bulunmaktadır.Bu amaçla,Çevre ve Orman Bakanlığı,Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüz arasında 25.12.2003 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.Protokol gereği,ağaçlandırmak istediğimiz alanlar için gerekli olan fidanlar Çevre ve Orman Bakanlığınca bedelsiz olarak verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu