Yasama nedir?

Yasama nedir?
Tanımı: 1982 anayasasında yasama yetkisinin doğrudan bir tanımı yoktur ancak 1982 Anayasasının 7’nci maddesine göre yasama yetkisiyle ilgili şu bilgi vardır: “yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez”. Bununla birlikte biz, 7’nci maddeden yola çıkarak, yasama yetkisinin en azından “Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir yetki” olduğunu söyleyebiliriz. “Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri” ise 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılmıştır. O halde yasama yetkisini, “Türkiye Büyük Millet Meclisine ait ve 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir” şeklinde tanımlayabiliriz.


Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir:
1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.5. Para basılmasına karar vermek.6. Savaş ilânına karar vermek.7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek. MADDE 87. – (Değişik: 3.10.2001-4709/28 md., 7.5.2004-5170/6 md.)Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri:
1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak;2. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek;3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek4. Bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek5. Para basılmasına karar vermek6. Savaş ilânına karar vermek7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak8. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek9. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu