“If” cümlelerinde hangi ekler gelir?

“If” cümlelerinde hangi ekler gelir?
Şart demek, bir şeyin meydana gelebilmesi için ondan önce başka bir şeyin olması gerektiği demektir. Şartlı cümleler iki kısımdan oluşur.
1) “if” li cümle – koşul cümlesi-
2) ana cümle

Genellikle “if” li cümle bir koşulu, ana cümle ise meydana gelebilecek ya da gelmiş olan bir sonucu ya da olayı anlatır. Cümleye “if” li ifadeyle de başlasak, ana cümle ile de başlasak anlamda bir değişiklik olmaz. Ama,”if” li cümle ile başlamışsak bu cümleden sonra virgül koymalıyız.
– If I go to İstanbul,-if Clause- I will visit the Topkapı Palace. -main clause-
(Eğer İstanbul”a gidersem, Topkapı Sarayı”nı ziyaret edeceğim.)

-We will go for a walk, if Burhan Bey comes early. (Eğer Burhan Bey erken gelirse yürüyüşe gideceğiz.)

TYPES OF CONDITIONAL SENTENCES (Şartlı Cümle Türleri)
Temel olarak 5 tür şartlı cümle vardır.

TYPE 0
Cause and Effect – Habitual results – Advice/Commands
Sebep ve sonuç – Alışılagelmiş sonuçlar – Tavsiye /Emirler
Bu tip koşullu cümleler genel doğrular hakkında konuşulurken kullanılmaktadır. Aynız zamanda neden ve sonuç, gerçekler, alışılagelmiş tepkiler, emirler ve tavsiye için kullanılmaktadır.
Çoğunlukla kullanılan şekli ;
If + Simple Present , Simple Present

– If you heat the metal , it expands. (sebep – sonuç )
(Eğer metalı ısıtırsan, genişler.)
– I can”t sleep at night , if I drink coffee. (alışılagelmiş sonuç)
(Eğer kahve içersem, geceleri uyuyamıyorum.)
– If you have problems , talk to your teacher. (tavsiye )
(Eğer problemlerin varsa, öğretmeninle konuş.)
– Don”t wait for me if I ** late this evening. (emir)
(Bu akşam eğer geç kalırsam, beni bekleme.)
– I get angry if someone shouts at me. (alışılagelmiş tepki)
(Eğer birisi bana bağırırsa kızarım.)
– If you boil water , it evaporates. (neden & sonuç)
(Eğer suyu kaynatırsan, buharlaşır.)
– I usually eat a few biscuits if I get hungry before lunch time. (alışılagelmiş tepki)
(Yemekten önce acıkırsam genellikle bir kaç bisküvi yiyorum.)
– If you go round the world , you return to the same point. (genel doğru)
(Eğer bütün dünyayı dolaşırsan, aynı noktaya geri dönersin.)
“When” bu tür şartlı cümlelerde “if” in yerine kullanılabilir.
– If it is hot , I wear thin clothes. (= When it is hot, I wear thin clothes.)
(Hava sıcak olursa, ince giysiler giyerim = Hava sıcak olduğunda ince giysiler giyerim.)
– The door opens if you turn the switch ( = when you turn the switch the door opens)
(Anahtarı çevirirsen kapı açılır = Anahtarı çevirdiğinde kapı açılır.)
– If you do not want to put on weight don”t eat too much . (tavsiye)
(Eğer kilo almak istemiyorsan çok fazla yeme.)
– If you feel sick , see the doctor. (tavsiye)
(Eğer hasta hissediyorsan, doktora görün.)
– Stop smoking and take up a sport if you want to keep fit. (tavsiye)
(Formda kalmak istiyorsan sigarayı bırak ve spor yap.)

Note : Bazı kaynaklarda tavsiye ve emirler 1. tip şartlı cümleler kısmında açıklanmış olabilir.

TYPE 1
True in the Present or Future
Şu Anda yada Gelecekteki Gerçekler / Doğrular
1.Tip koşullu cümleler gelecekte olması muhtemel bir olayı düşünürsek ne olacağını anlatmak için kullanılır.
Çoğunlukla kullanılan şekli:
If + Simple Present, WILL future

*Truth (Gerçek)=> It may rain . If so , we will eat inside.
========> (Yağmur yağabilir. Eğer öyle olursa, içeride yiyeceğiz.)
*Conditional Sentence (Şartlı cümle)=> If it rains we will eat inside.
========> (Eğer yağmur yağarsa içeride yiyeceğiz.)

*Truth => The cat might die . In that case , Arda will be upset.
========> (Kedi ölebilir. Bu durumda, Arda üzülecek.)
*Conditional Sentence => If the cat dies , Arda will be upset.
========> (Eğer kedi ölürse, Arda üzülecek.)

*Truth => It is possible that Steve will enter the competition. And if he does, I ** sure he will win.
========> (Steve muhtemelen yarışmaya katılacak. Ve eğer katılırsa eminim ki kazanacak.)
*Conditional Sentence => If Steve enters the competition, he will win.
========> (Eğer Steve yarışmaya girerse, kazanacak.)

*Truth => Why don”t you ask for a pay rise ? You”ll probably get one.
========> (Neden maaşına zam istemiyorsun? Muhtemelen alacaksın.)
*Conditional Sentence => If you ask for a pay rise , you will probably get one.
========> (Eğer maaşına zam istersen, muhtemelen alacaksın.)

*Truth => The office may be closed . In that case , we won”t be able to get in.
========> (Ofis kapanmış olabilir. Bu durumda içeriye giremeyeceğiz.)
*Conditional Sentence => If the office is closed we won”t be able to get in.
========> (Eğer ofis kapalıysa içeriye giremeyeceğiz.)

*Truth => The picture may be valuable . If so , we can sell it.
========> (Resim değerli olabilir. Eğer öyleyse, onu satabiliriz.)
*Conditional Sentence => If the pic is valuable , we can sell it.
========> (Eğer resim değerliyse, onu satabiliriz.)

*Truth => It is probable that Mary won”t come . In that case , the party will be cancelled.
========> (Büyük ihtimalle Mary gelmeyecek. Bu durumda parti iptal edilecek.)
*Conditional Sentence => If Mary doesn”t come , the part will be cancelled.
========> (Eğer Mary gelmezse, parti iptal edilecek.)

**Eğer if li cümlede anlatılan eylem gelecek ile bağlantılıysa, gelecek zaman yerine geniş zaman kullanıyoruz :

*Truth => Perhaps she will come tomorrow. Then we will work together.
========> (Belki de o yarın gelecek. O zaman birlikte çalışacağız.)
*Conditional Sentence => If she comes tomorrow, we will work together.
========> (Eğer yarın gelirse, birlikte çalışacağız.)

*Truth => Perhaps it won”t rain at the weekend . Then we will go on a picnic.
========> (Belki de hafta sonu yağmur yağmayacak. O zaman pikniğe gideceğiz.)
*Conditional Sentence => If it does not rain at the weekend , we will go on a picnic.
========> (Eğer hafta sonu yağmur yağmazsa, pikniğe gideceğiz.)

TYPE-2
UNTRUE IN THE PRESENT OR FUTURE
Şu Anda ya da Gelecekte Doğru Olmayan
*Type 2 ile hayali durumlar hakkında konuşuyoruz ve ana cümlede de onların hayali sonuçları hakkında tahminlerde bulunuyoruz bu nedenle bu tip cümleler “Hayali Şart” olarak ta isimlendirilmektedir. Geçmiş zaman kullanılmasına rağmen aslında geçmiş zamandan bahsedilmemektedir. Bu nedenle gerçek olmayan geçmiş diye adlandırılmıştır.
En yaygın kullanım şekli:
IF + SIMPLE PAST, WOULD + V1(Fiilin 1. hali)

*Truth=>I don”t have enough money now, so I can”t lend you any.(Present)
=====> (Şimdi yeterli param yok, bu nedenle sana hiç borç veremem.)
*Conditional Sentence=>If I had enough money, I would lend you some.
=====> (Eğer yeterli param olsaydı, sana biraz borç verirdim.)

**Örnekteki durum şu an gerçek olmayan bir durudan bahsetmektedir. Kişinin şu anda parası yoktur, eğer olsaydı verebileceğinden bahsetmektedir. Olması mümkün olmayan bir şey olduğu için buna “Hayali” denmektedir. Cİğer cümlelerden de daha iyi anlaşılacaktır.

*Truth=> I ** not rich , so I can not buy a villa in Kuşadası.
=====> (Zengin değilim, bu nedenle Kuşadasın”da bir villa alamam.)
*Conditional Sentence=> If I were rich , I would buy a villa in Kusadası.
=====> (Eğer zengin olsaydım, Kuşadasın”da bir villa alırdım.)

*Truth=> She is so shy ; That is why she doesn”t enjoy parties.
=====> (O çok utangaçtır; Bu nedenle partilerde eğlenmez.)
*Conditional Sentence=> If she weren”t so shy , she would enjoy parties.
=====> (Eğer bu kadar utangaç olmasaydı, partilerde eğlenirdi.)

*Truth=> We haven”t central heating , so the house is rather cold.
=====> (Merkezi ısınmamız yok, bu yüzden ev oldukça soğuk.)
*Conditional Sentence=> If we had central heating , the house wouldn”t be cold.
=====> (Eğer merkezi ısıtmamız olsaydı, ev soğuk olmazdı.)

*Truth=> I live near my office , so I don”t spend much time travelling to work.
=====> (Ofisime yakın bi yerde oturuyorum, bu nedenle işe giderken fazla zaman harcamıyorum.)
*Cond. Sentence=> If I didn”t live near my office , I would spend much time travelling to work.
=====> (Eğer ofisimin yakınında oturmasaydım, işe giderken çok zaman harcardım.)

*Truth=> Because I cannot drive , I cannot take the car.
=====> (Araba süremediğim için, arabayı alamıyorum.)
*Cond. Sentence=> If I could drive , I could take the car.
=====> (Eğer araba sürebilseydim, arabayı alabilirdim.)

*Truth=>I will work tomorrow, so I can”t come to the cinema with you.
=====> (Yarın çalışacağım, Bu nedenle senle sinemaya gelemem.)
*Cond. Sentence=>If I didn”t have to work tomorrow, I”d come to the cinema with you.
=====> (Eğer yarın çalışmak zorunda olmasaydım, senle sinemaya gelebilirdim.)

*Truth=> He never shaves so he looks unattractive.
=====> (O, hiç bir zaman traş olmaz, bu nedenle itici görünür.)
*Cond. Sentence=> If he shaved , he wouldn”t look unattractive.
=====> (Eğer traş olsaydı, itici görünmezdi.)

TYPE-3
UNTRUE IN THE PAST
Geçmişte Gerçek Olmayan

* Type 3, zaman geçmiş olduğunda ve if caluse daki eylem olmadığından şartın terine getirilemediği zaman kullanılmaktadır.Yani artık o eylemin meydana gelmesi imkansızdır.
En yaygın kullanım şekli:
IF + PAST PERFECT, WOULD HAVE V3

*Truth =>She didn”t study hard enough ,so she didn”t pass the test.
=====> (O yeterince sıkı çalışmadı, bu nedenle testi geçemedi.)
*Conditional Sentence: If she had studied hard enough, she would have passed the test.
=====> (Eğer yeterince sıkı çalışsaydı, testi geçerdi.)

*Truth => I drove so fast , so I had an accident.
=====> (Arabayı çok hızlı sürdüm, bu nedenle kaza yaptım.)
*Conditional Sentence: If I hadn”t driven so fast, I wouldn”t have had an accident.
=====> (Eğer çok hızlı sürmeseydim, kaza yapmazdım.)

*Truth => Merve and Sinem didn”t see the signal, so they didn”t stop.
=====> (Merve ve Sinem işareti görmediler, bu yüzden durmadılar.)
*Conditional Sentence: If Merve and Sinem had seen the signal , they would have stopped.
=====> (Eğer Merve ve Sinem işareti görseydiler, dururlardı.)

*Truth => It was raining , so I didn”t take the kids to the beach.
=====> (Yağmur yağıyordu, bu nedenle çocukları plaja götürmedim.)
*Cond. Sentence: If it had not been raining, I would take the kids to the beach.
=====> (Eğer yağmur yağmasaydı, çocukları plaja götürürdüm.)

*Truth => We didn”t go by air because we hadn”t enough money.
=====> (Hava yoluyla gitmedik çünkü yeterli paramız yoktu.)
*Cond. Sentence: If we had had enough money, we would have gone by air.
=====> (Eğer yeterli paramız olsaydı, hava yoluyla giderdik.)

*Truth => The exit door were blocked , so people couldn”t escape from the burning wall.
=====> Çıkış kapası kapanmıştı, bu nedenle insanlar yanan duvardan kaçamadılar.
*Cond. Sentence: People could have escaped from the burning wall if the exit door hadn”t been blocked.
=====>Eğer çıkış kapısı kapılı olmasaydı, yanan duvardan insanlar kaçabilirdi.

*Truth=> She was late for work, because she didn”t hear the clock ring.
=====> (O işe geç kaltı, çünkü saatin zilini duymadı.)
*Cond. Sentence: If she had heard the clock ring, she wouldn”t have been late for work.
=====> (Eğer saatin zilini duysaydı, işe geç kalmazdı.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu